Rezerwacje i płatności prosimy dokonywać mailowo lub w Strefie Klienta
Na WSZYSTKIE zajęcia obowiązuje rezerwacja miejsc 

Karty partnerskie
 honorujemy bez dopłat* - obowiązkowa wpłata kaucji
(*z wyjątkiem zajęć Jogi /  Cantienica / Program Mama Wraca / Trening porodowy)


 

REGULAMIN Studia Mamoiselle

Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki klientów Klubu Mamoiselle (KM) oraz osób przebywających na terenie klubu.

§ I. Sprawy organizacyjne:

1.Klientem KM może być osoba pełnoletnia (bez przeciwwskazań lekarskich), posiadająca: ważny karnet miesięczny/kartę MultiSport/FitProfit/Fitflex/OK System/ która uiściła opłatę za jednorazowe zajęcia lub uczestnik warsztatów organizowanych przez KM.

2.Osoba spełniająca warunki § I. p. 1 zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.

3.Klient uczestniczy w zajęciach na własną odpowiedzialność. Uczestnicząc w zajęciach/warsztatach z dziećmi, rodzice biorą za swoje dzieci pełną odpowiedzialność.

4.Klub jest otwarty na 15 minut przed pierwszymi zajęciami w bloku.

5.Grafik zajęć jest dostępny na stronie www oraz w wersji drukowanej w Klubie. O wszelkich stałych zmianach w grafiku KM jest zobowiązany poinformować Klienta min. jeden tydzień na przód. W sytuacjach wyjątkowych (zdarzenia losowe, niska frekwencja - poniżej 6 osób) możliwe jest ustalenie zastępstwa lub odwołanie zajęć. W przypadku odwołania zajęć, wykupione karnety mają przedłużony termin ważności.

6.Wszystkie przedmioty osobiste (wartościowe) na czas trwania zajęć należy pozostawić w zamkniętej szafce w szatni. Za utratę przedmiotów osobistych pozostawionych poza szafką KM nie ponosi finansowej odpowiedzialności. W przypadku stwierdzenia ewentualnej kradzieży należy niezwłocznie poinformować Recepcję Klubu, która zobowiązuje się zgłosić zaistniałą sytuację na policję. 

§ II. Karnety, zawieszenie karnetu

1.Ceny karnetów, wejść jednorazowych i wszelkich zniżek reguluje aktualny Cennik podany na stronie internetowej KM oraz w klubie.

2.Karnet ma charakter imienny i nie może być udostępniony osobom trzecim. Przed każdymi zajęciami Klient ma obowiązek okazać karnet w Recepcji/Pracownikowi klubu.

3.Klienci z kartami Multisport/FitProfit/OK System/Fitflex mają obowiązek okazywać kartę imienną wraz z dowodem osobistym przy każdym wejściu na zajęcia.

4.Ważność karnetu obejmuje ilość wykupionych wejść, karnety obowiązują przez okres 5 tygodni licząc od daty zakupu.

5.Niewykorzystane zajęcia w karnecie nie przedłużają terminu jego ważności i nie przechodzą na kolejny okres.

6.Klient KM ma prawo do odstąpienia od mowy i do rezygnacji z zakupionego karnetu do czas skorzystania z pierwszych zajęć objętych karnetem. Po pierwszym wejściu na zajęcia z karnetu rezygnacja z zakupionego karnetu nie jest możliwa, nie zwracamy kosztów zakupionego karnetu. Istnieje możliwość zawieszenia karnetu ze względów zdrowotnych (w przypadku zajęć dla kobiet w ciąży - na wniosek Klienta w formie pisemnej - mail), a niewykorzystane wejścia z karnetu można odrobić maksymalnie do 3 miesięcy od daty porodu.

§ III. Płatności

1.Sprzedawcą usług jest Mamoiselle Agata Golenda

2.Płatności za karnety/zajęcia dokonać można w Recepcji Klubu - lokalizacja Bielany, przelewem na rachunek klubu lub poprzez platformę Przelewy24 dostępnej na stronie internetowej w Strefie Klienta. Numer rachunku bankowego to: 73 2030 0045 1130 0000 1454 4590

3.Reklamacje karnetów zakupionych online są rozpatrywane w ciągu 14 dni.

4.Klub KM zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informację o zmianie w Recepcji klubu oraz na stronie internetowej.

§ IV. Rezerwacje, nieobecności, zawieszenie karnetu

1.Na wszystkie zajęcia(także "gratisowe") obowiązuje rezerwacja miejsc. Jeżeli klient mimo uczynionej rezerwacji nie pojawiła się na zajęciach, Klub nie podtrzymuje dokonanej rezerwacji.

2.Przed pierwszą wizytą w klubie rezerwację miejsc można dokonać w Strefie Klienta, mailowo na adres info@mamoiselle.pl lub telefonicznie pod nr tel. 530 445 443. Kolejne rezerwacje, po utworzeniu konta w Strefie Klienta, dokonywane są samodzielnie przez Kursanta online. Zasada ta dotyczy posiadaczy karnetów oraz posiadaczy kart partnerskich.

3.W przypadku nieobecności (w ramach odrabiania zajęć) - klub nie zapisuje na kolejny termin

4.Jeżeli Klient mimo uczynionej rezerwacji nie pojawił się na zajęciach i nie anulował jej, klub nie podtrzymuje dokonanej rezerwacji i zastrzega sobie prawo odmówienia rezerwacji na kolejny miesiąc.

5. Pierwszeństwo uczestnictwa w zajęciach mają osoby, które opłaciły karnet / wpłaciły kaucję.

6. Nieobecność na zajęciach należy zarejestrować w Strefie Klienta na 12 h przed zajęciami.

7. Zachowanie terminu zgłoszenia nieobecności daje możliwość odrobienia zajęć w innym terminie.Odrobienie zajęć jest możliwe tylko w ramach ważnego karnetu (nie dotyczy karnetu podstawowego)

8.Nieobecności zgłoszone w nieodpowiednim odstępie czasowym są traktowane jak niezgłoszone nieobecności.

9.W przypadku nie zgłoszenia nieobecności na zajęciach, po wcześniejszej rezerwacji miejsca, jest traktowana jako obecność i zostanie ściągnięta z karnetu i nie będzie możliwości odrobienia.

§ V. Uczestnictwo w zajęciach w ramach karty
Multisport/Fitprofit/Fitflex/OK System:

1.Na zajęciach w klubie obowiązuje rezerwacja miejsc. Posiadacze kart partnerskich mogą ją dokonać maksymalnie 14 dni przed zajęciami. 

2. Warunkiem utworzenia rezerwacji na zajęcia jest wpłacenie KAUCJI ZWROTNEJ w wysokości 
15 zł./1 wejście. Wysokość kaucji = 15 zł x ilość rezerwacji. Wpłata kaucji jest możliwa tylko w Strefie Klienta i funkcjonuje w formie wirtualnego portfela.

3.W przypadku nieobecności na zajęciach z kaucji pobrana zostanie opłata w wysokości 15 zł / jedno wejście. By odnowić rezerwację Klient winien uzupełnić swój wirtualny portfel.

4.Zasady zgłaszania nieobecności obejmuje § IV niniejszego Regulaminu.

6.Zwrot kaucji następuje do 30 dni od momentu zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa z zajęć. Prośbę o rozliczenie kaucji należy wysłać drogą mailową na adres: info@mamoiselle.pl

§ VI. Zasady obowiązujące na zajęciach

1.Plan zajęć nie jest stały, ze względu na sezonowość ulega zmianom. O zmianach w grafiku informujemy tylko osoby, które dokonały rezerwację miejsca w grupie.

2.Maksymalna ilość uczestników na zajęciach to 9 osób.

3. Na sali obowiązuje wygodny strój sportowy, ćwiczymy boso/w skarpetkach lub w zmienionym obuwiu.

4. Podczas zajęć korzystaj z ręcznika.

5. Klub wyposażony jest w sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć.

6. Klient zobowiązuje się do zachowania należytej ostrożności w posługiwaniu się wyposażeniem i sprzętem klubu.

§ VII. Postanowienia końcowe

1.Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.mamoiselle.pl oraz w Klubie. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia z obowiązku jego przestrzegania.

2.Zmiany Regulaminu podaje się do wiadomości poprzez wywieszenie ich treści w klubie.

3.W zakresie nie uregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.


§ VIII. Polityka prywatności

1.Klub korzysta z systemu internetowego eFitness, w którym członkowie Klubu mogą się zarejestrować i dokonać rezerwacji na zajęcia. Członkowie Klubu posiadając konto w systemie eFitness podają dane: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, datę urodzenia, adres zamieszkania.
2.Dane osobowe członków Klubu wykorzystywane są tylko na potrzeby Klubu, nie są przekazywane innym podmiotom i firmom.
3.Członek Klubu może dokonywać zmian danych osobowych poprzez system eFitness
4. Za bezpieczeństwo danych odpowiada eFitness Sp. z o.o. zgodnie z:
- ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.),
- wymogami określonymi w § 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
- ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1402 ze zm.)
 

 Regulamin w wersji PDF tutaj